Kanjertraining

De kanjertraining is inmiddels een bekende sociale vaardigheidstraining. Praktijk Balans verzorgt al meer dan 15 jaar deze training met groot succes. Inmiddels hebben meer dan 3000 kinderen en ouders met succes de training bij Praktijk Balans gevolgd. Om ouders en kinderen uit Leiden en de regio de mogelijkheid te geven in de buurt de kanjertraining te volgen biedt Praktijk Balans de trainingen weer in Leiderdorp aan. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Praktijk Balans.

balans_kanjertraining

Inleiding

Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor kinderen van 6 en 7 jaar, van 8 t/m 12 jaar en jongeren van 12 t/m 16 jaar. De Kanjertraining is er voor kinderen die zich bewust willen worden dat zij invloed kunnen uitoefenen in heel veel situaties. Wij noemen dat 'de regisseur van je eigen leven'. Je kunt het slecht treffen met de kinderen om je heen. Je kunt zelf ‘sociaal onhandig’ zijn. Je bent te verlegen, afhankelijk, agressief, of je haalt wel erg snel je schouders op. Je neemt niets serieus. De wil om te veranderen getuigt van grote innerlijke kracht bij de kinderen (en ouders). Er zitten alleen Kanjers op de training. Vandaar de naam Kanjertraining.

Doel van de Kanjertraining

De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een gezonde wisselwerking. De Kanjertraining richt zich op de mentale en sociale weerbaarheid van kinderen van 6 en 7 jaar, 8 tot 12 jaar en pubers in de leeftijd 13 t/m 16 jaar en de ontwikkeling van hun Kanjergevoel. Het Kanjergevoel wil zoveel zeggen als: ,,Hier ben ik, het is goed dat ik er ben, er zijn mensen die van mij houden''. De kleine Kanjertraining is aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenoten, zich erg onzeker voelen of zich niet bewust zijn wat hun gedrag voor gevolgen heeft. Dit kan zijn in de groep, in de buurt of op school. Het ene kind reageert daar agressief op, de ander kruipt in zijn schulp en weer een ander wordt depressief. Hoe een kind zich ook uit, het kernprobleem is vaak hetzelfde: het niet goed omgaan met frustraties. De training werkt minder goed voor hyperactieve kinderen en kinderen met psychiatrische problematiek. Deze kinderen zijn welkom, maar de training is dan vooral ondersteunend. Voor kinderen die pervasief (= altijd en overal druk) druk zijn of anderszins nog niet toe zijn aan deze groep is er een voortraject.

Inhoud

De trainers proberen kinderen bewust te maken van hun gevoelens en laten ze vervolgens zien wat ze daarmee kunnen doen. De trainers maken hierbij gebruik van diverse (therapeutische) spelvormen: beeldende activiteiten, drama, muziek en gesprekken. In de Kanjertraining komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen in andere mensen, conflicten durven aangaan, ruzies kunnen uitpraten, iets aardigs zeggen, complimentjes ontvangen en kritiek krijgen en geven. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten en wordt voorafgegaan door een intakegesprek met kind en ouders. Ouders en leerkracht wordt gevraagd om een Functioneringsprofiel in te vullen. U kunt op onze website uitgebreid informatie vinden over het doel en mogelijkheden van het Functioneringsprofiel.

Ouderbegeleiding

Ook de ouders krijgen tijdens de Kanjertraining een belangrijke rol toebedeeld. Het is immers belangrijk dat zij de veranderingen, die hun kinderen doormaken, begrijpen. De training leert de kinderen hun gevoelens te uiten. Zo leren kinderen aan te geven of zij iets prettig vinden of niet prettig vinden. Op deze manier leren ze nee te zeggen tegen situaties die ze echt niet fijn vinden, en duidelijk ja te zeggen tegen situaties die ze wel fijn vinden. Ouders worden zich tijdens de training bewust dat zij daarin een voorbeeldfunctie hebben. De betrokkenheid van ouders is van groot belang om kinderen ook thuis verder te ondersteunen om het geleerde binnen de kanjertraining in praktijk te kunnen brengen.

Resultaat

Uit  onderzoek is gebleken dat bij het merendeel van de kinderen vooruitgang is geconstateerd. Het slagingspercentage van de Kanjertrainingen ligt tussen de 80% en 100%. Dit wordt getoetst op basis van z.g. gedragsvragenlijsten. Vanuit het instituut te Almere wordt er de laatste jaren wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van de kanjertraining op kinderen en de gezinnen. De uitslagen zijn opvallend positief en te bekijken op www.kanjertraining.nl 

De trainers

De Kanjertraining wordt binnen Praktijk Balans gegeven door psychologen, vaktherapeuten en orthopedagogen die speciaal hiervoor zijn opgeleid binnen Praktijk Balans en het Kanjerinstituut te Almere.

De Kanjergroepen

• Kleine Kanjertraining: kinderen van 6 en 7 jaar.
9 bijeenkomsten kinderen en ouders samen.
2 ouderbijeenkomsten zonder kinderen.
• Kanjertraining: kinderen van 8 t/m 12 jaar.
10 bijeenkomsten voor ouder en kind.

Kanjertraining: puber 13 t/m 15 jaar.

10 bijeenkomsten voor ouder en kind.

WAAR WORDT DE KANJERTRAINING GEGEVEN:

Hoofdlocatie: Praktijk Balans te Leiderdorp

Kosten Kanjertraining

Intakegesprek               : € 75,-
Kleine Kanjertraining : € 400,-
Kanjertraining              : € 400,-

Er zijn diverse zorgverzekeraars die de training vergoeden onder de aanvullende verzekering ‘alternatieve geneeswijze’. U dient zelf contact op te nemen met de verzekeraar.

Voor meer informatie kunt u ook met Praktijk Balans contact opnemen.