Functionerings-Profiel

Het Functionerings-Profiel als instrument 

Op basis van 25 jaar aan kennis en ervaring in het adviseren over probleemsituaties rond kinderen ontwikkelde Childpoint het Functionerings-Profiel (FP). Dit is een digitaal instrument dat in korte tijd een breed beeld schetst van het functioneringsniveau van een kind. Meerdere domeinen waarin het kind functioneert worden nagegaan en op basis daarvan kunnen mogelijke zorggebieden worden bepaald. De uitkomst wordt grafisch en als tekst getoond, zodanig dat direct zichtbaar is waar NU de grootste zorg ligt. Het FP vervangt geen specifieke diagnostiek zoals wij het kennen. Het werkt eerder als 'pre-diagnostiek' omdat het op een brede basis richting geeft aan noodzakelijk handelen. En het maakt het nemen van beslissingen over een kind of een groep kinderen mogelijk, zonder dat sprake is van overdiagnostiek, of onderdiagnostiek. Bovendien kunnen genomen beslissingen kritisch beoordeeld worden door het FP te herhalen. Daarbij is steeds de vraag: "Hoe gaat het NU met het kind?" Dit maakt het volgen van een zorgproces mogelijk. En dat is het uitgangspunt voor het sturen in de zorg voor individuele en groepen kinderen. Bijkomend voordeel is het beschikbaar komen van data over grote groepen. Het FP is een digitale vragenlijst die via het web beschikbaar is. Het FP is makkelijk in te vullen door ouders, school of zorgverleners. Er is dus geen specialist nodig om het FP op te stellen.

Het Functionerings-Profiel in de praktijk 

Het Functionerings-Profiel (FP) wordt beschikbaar gesteld aan zorgverleners, scholen en ouders via een webapplicatie. Een drietal domeinen (functioneren, vaardigheden, leefomgevingen) met een groot aantal subdomeinen wordt systematisch nagelopen. Indien er op een subdomein geen zorg bestaat, wordt het zo gelaten. Indien er wel zorg bestaat op een bepaald subdomein, wordt daar specifiek op ingegaan. Het is alsof er een foto van het functioneren van het kind wordt gemaakt. Indien nodig kan de foto scherper gemaakt worden en kan een duidelijker beeld van de zorggebieden (subdomeinen) van een kind verkregen worden. Alleen bij zeer complexe zorgkinderen zal een eerste analyse door een professional nodig zijn. Als eenmaal richting gegeven wordt aan het beleid, is een tweede uitkomst al makkelijker te lezen.

Snel in te vullen - snelle uitkomst 

Het maken van een Functionerings-Profiel kost U als invuller (leerkracht, intern begeleider, gedragskundige, ouder, e.d.) na enige oefening ongeveer 20 minuten. U loopt een aantal items na binnen de drie domeinen en geeft de mate van zorg die daarover bestaat aan met behulp van een schuifje. Het programma zorgt ervoor dat alleen gebieden waar meer dan gemiddelde zorg over bestaat verder worden gedifferentieerd. Dit bespaart tijd en voorkomt over- en onderdiagnostiek. De uitkomst wordt grafisch weergegeven en is direct beschikbaar. In beeld komt de mate van zorg over het kind die bestaat in de drie domeinen, met bijbehorende subdomeinen.

Omgaan met complexiteit

Het functioneringsniveau van een kind wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen een eventuele aandoening. De vraag is echter hoe je greep krijgt op al die factoren die van invloed zijn op het functioneren van een kind. Is dat niet te complex? Het antwoord wordt gevonden door niet uit te gaan van kennis van alle bijdragende factoren (WAT), maar te denken in termen van zorg (HOE).

De zorg voor het kind kent twee doelen: 1. optimaliseren van de kindontwikkeling en 2.optimaliseren van het zorgproces zelf. Het gaat in de zorg dus niet zozeer om het vinden van inhoudelijke samenhang (Wat is de aard van een aandoening?), maar om het streven naar methodische samenhang (Hoe optimaliseer je de kindontwikkeling? Hoe optimaliseer je het zorgproces?). Het Functionerings-Profiel komt uit dit methodische domein. Het geeft aan waar prioriteiten liggen, c.q. wat je kunt willen als een kind beter of slechter functioneert op bepaalde gebieden. Je wilt beslissingen dus liever baseren op het actuele functioneringsniveau van het kind, uitgedrukt in termen van symptomen, ontwikkeling en context.

Sturen in de zorg voor de jeugd
Door te kijken naar een groep kinderen (klas, wijk, gemeente, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met tweetaligheid etc. etc.) kunnen de meest voorkomende problemen van die groep snel in kaart gebracht worden. Dit maakt nadere analyse mogelijk van de problemen van deze kinderen en geeft aanknopingspunten voor het optimaliseren van hun situatie. Het levert interessante informatie op voor bijvoorbeeld wetenschappers, beleidsmakers of zorginkopers. En het maakt sturen in de zorg mogelijk op basis van rationele keuzes. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van het zorgaanbod en geeft greep op kosten.

 Bron www.childpoint.nl